تصویر مسجد

مسجد الرسول

کانون شهید عابدی

آدرس: بلوار شهید منصور عابدی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه