تصویر مسجد

مسجد سید گلسرخ

کانون امامزاده سیدگلسرخ

آدرس: خیابان سید گلسرخ

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه