تصویر مسجد

مسجد باقریه نجف آباد

کانون باقریه

آدرس: بلوارشهیددشتی،نبش کوچه18شهیددشتی

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه