تصویر مسجد

مسجد بـلـوری زاده

کانون غـدیــر

آدرس: ســـه راه حـکـیــمــیـان، ابـتـدای بـلـوار پـاکـنـژاد

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه