تصویر مسجد

مسجد حسینی

کانون حسینی

آدرس: خیابان امام، صدمتر مانده به میدان امام رضا(ع)

ثبت‌نام در رویداد

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های تفریحی و ورزشی

برنامه‌های مناسبتی

موقعیت مسجد روی نقشه