دومین روز اردوی فرهنگی تربیتی طراوت| اردوگاه امام جعفر صادق(ع) روستای منشاد